Egzamin dojrzałości tegoroczni maturzyści mają już za sobą. Za kilka dni ogłoszone zostaną wyniki matur pisemnych. Wyniki ustnej matury są już znane, albowiem o nich maturzyści informowani są przez komisję w dniu egzaminu.

W tym roku najwięcej obaw wzbudzała nowa formuła ustnego egzaminu z języka polskiego. Jak przebiegał taki egzamin? Czy maturzyści poradzili sobie z nim?

Matura – czy jest obowiązkowa?

Aby ukończyć szkołę ponadpodstawową trzeba mieć pozytywne oceny z przedmiotów obowiązkowych objętych podstawą programową. Dowodem na uzyskanie wykształcenia średniego jest świadectwo ukończenia szkoły.

Do matury przystępują młodzi ludzie, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach wyższych. Warto także pamiętać, że nawet jeśli nie wybieramy się na studia, to fakt legitymowania się maturą zwiększa nasze szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Z jakich części składa się matura?Egzamin maturalny podzielony jest na dwie części:
1. Matura pisemna.

To obowiązkowe egzaminy z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (język polski, matematyka i język obcy nowożytny) oraz jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (przedmiot wybrany przez zdającego).Zdający mogą przystąpić do więcej, niż jednego egzaminu rozszerzonego – łącznie dodatkowych przedmiotów mogą zdawać sześć.

2. Matura ustna.Ustny egzamin maturalny młodzież zdaje z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego.Od roku 2025 uczniowie zdawać będą trzy egzaminy ustne.

Matury odbyły się w dniach 4-23 maja. Zaświadczenia OKE z wynikami matur zostaną przesłane do szkół 7 lipca.

Matura ustna z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego nie należy do łatwych. Polega on na omówieniu dwóch zagadnień. Pierwsze dotyczy lektur obowiązkowych. Drugie zagadnienie to problem oparty na innym tekście kultury.Komisja sprawdza i ocenia elokwencję, poprawność językową, umiejętność analizowania i wyciągania wniosków oraz poziom opanowania kompetencji językowych.

Ustna matura 2023 – ile punktów potrzebne jest, żeby zdać?

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 30. Aby zdać ustną maturę z polskiego trzeba było zdobyć 30 % punktów.

Na wyniki ustnej matury uczniowie nie muszą czekać do 7 lipca – komisje egzaminacyjne informowały o wynikach na bieżąco, w dniu egzaminu.

Comments are closed.